Hoe verloopt de schaderegeling en wat mag u van ons verwachten?

Belangenbehartiging

Wij treden voor slachtoffers van letselschade op. Als de tegenpartij aansprakelijk is, dient hij ook de redelijke kosten van rechtsbijstand te betalen. Wij gaan voor u na of de tegenpartij aansprakelijk is en of er schade te verhalen is.

WA-verzekeraars schakelen vaak ook een schaderegelaar in die voor hen optreedt. Het kan voorkomen dat u in contact bent met een WA-verzekeraar of diens schaderegelaar, voordat u een belangenbehartiger heeft. Als het goed is, zal de verzekeraar of diens schaderegelaar u aanraden een belangenbehartiger in te schakelen. U kunt beter niet zelf de schade regelen, bijvoorbeeld om er maar snel vanaf te zijn.

Wat staat u te wachten?

Alle zakelijke contacten met de tegenpartij kunt u aan ons overlaten. Als uw  belangenbehartiger onderhouden wij per telefoon, brief, e-mail of persoonlijk contact met de tegenpartij. Wij houden u op de hoogte, bij voorkeur zonder dat u erom hoeft te vragen.

Wij vragen aan u wel de noodzakelijke gegevens te verstrekken. U hebt namelijk de bewijslast wat uw schade betreft. In overleg met u kunnen wij die informatie, zo nodig, met een (medische) machtiging ook opvragen. Sommige informatie ligt gevoelig om redenen van privacy. Wij overleggen met u of het echt nodig is om die informatie naar de tegenpartij te sturen.

De afwikkeling van uw schade kan vaak lange tijd in beslag nemen. Dat komt omdat het bij personenschade veelal niet mogelijk is om onmiddellijk de – uiteindelijke – schade vast te stellen. Eerst moet de omvang van de tot dan toe geleden schade bekend zijn. Daarna moet worden berekend welke schade u in de toekomst nog zult lijden. Pas dan kan uw dossier worden afgewikkeld.

Fasen

De schaderegeling doorloopt verschillende fasen. Onderstaand wordt globaal beschreven hoe een gemiddelde, meest gangbare zaak verloopt. Het is goed om hierbij te bedenken dat de verschillende fases elkaar meestal overlappen.

1) Oriënterende fase

In de oriënterende fase wordt uw zaak opgestart. Het benodigde bewijs, zowel juridisch als medisch, wordt verzameld. De tegenpartij wordt aansprakelijk gesteld.

Activiteiten in deze fase zijn onder andere:

  • het begroten van de schade
  • het aanschrijven van eventuele getuigen
  • het opvragen van het politierapport
  • het opvragen van de eerste medische gegevens bij een behandelend arts


De activiteiten in deze fase zijn gericht op het vaststellen of de tegenpartij aansprakelijk is. Tevens wordt een idee verkregen van wat ongeveer de omvang van het letsel en de schade is.

2) Erkenning van aansprakelijkheid

Nadat de aansprakelijkheid is erkend, vragen wij een voorschot op de uiteindelijke schadevergoeding  voor u en verzamelen wij gegevens voor al geleden schade en voorlopige gegevens voor nog te lijden schade.

Wij onderhouden namens u het contact met de verzekeraar van de tegenpartij over de aansprakelijkheid en de hoogte van de schade.

Het voorschot omvat vaak de lopende kosten: autoschade, ziektekosten, huishoudelijke hulp en dergelijke. Ook betaalt de verzekeraar soms alvast een voorschot op het smartengeld.

3) Vaststellen medische eindsituatie

Voor een definitieve regeling is het nodig dat u de medische eindtoestand heeft bereikt. Dat is het moment waarop u volgens de behandelend arts(en) bent hersteld of waarop uw letsel of handicap door behandeling niet verder zal verbeteren.

In geval van vrij onschuldig letsel, dat zeker zal genezen of al genezen is, hoeft de definitieve regeling hierop niet te wachten. Enige voorzichtigheid hiermee is geboden. Letsel dat aanvankelijk (gelet op de ernst van het ongeval) erg mee lijkt te vallen, kan in een later stadium verergeren.

Vervolgens moet worden vastgesteld wat de blijvende gevolgen van het ongeval zullen zijn. Dit kan behoorlijk wat tijd in beslag nemen.  Vaak is een medische expertise nodig door een onafhankelijke medisch specialist. In het overgrote deel van de letselschadezaken bewerkstelligen wij dat de kosten hiervan ook door de tegenpartij worden betaald.

4) Definitieve schadeberekening

Is het medisch rapport over en weer geaccepteerd als uitgangspunt voor de eindafwikkeling? Dan kan de schade definitief worden berekend. Bij de afwikkeling van de schade bij langdurig of blijvend letsel wordt vooral gekeken naar de eventuele functionele invaliditeit en arbeidsongeschiktheid.

Soms wordt voor de berekening van het verlies van arbeidsvermogen (inkomensschade) nog een rekenkundig expert geraadpleegd. Vooral bij zelfstandigen is dit doorgaans nodig. De rekenkundige kijkt zowel naar de schade tot dan toe als naar de schade in de toekomst.

5) De eindafwikkeling

De definitieve overeenkomst met betrekking tot de schade wordt neergelegd in een ‘vaststellingsovereenkomst’ (VSO). Hierbij spreekt men over en weer af dat dit de eindsituatie is. Ook spreekt u af dat wanneer uw situatie toch zou verbeteren, u geen geld hoeft terug te betalen aan de verzekeraar. Andersom kunt u, wanneer uw situatie zou verslechteren, meestal niet méér claimen dan u met deze regeling al heeft ontvangen. Dit kan alleen als in de overeenkomst een specifiek voorbehoud is gemaakt.

Soms is er een voorbehoud nodig bij de eindafwikkeling. Bijvoorbeeld voor een medische ontwikkeling die pas na een paar jaar is te constateren, maar die wel min of meer ingrijpende gevolgen voor de schade kan hebben. Over dit aspect overleggen wij goed met u. Wij worden hierin ondersteund door een eigen medisch adviseur. U hebt wellicht de neiging om er een streep onder te zetten, vooral als de uitkering door het voorbehoud lager uitvalt. Dit is echter lang niet altijd verstandig.

 

Wij begeleiden u en treden in elke fase voor u  als belangenbehartiger op.

Wij werken enkel en alleen in het belang van slachtoffers en treden niet op voor een verzekeraar.