LETH Letselschade - Kosten (rechts-)bijstand

 

Bij letselschade bestaat de mogelijkheid om de kosten van (rechts-)hulp/belangenbehartiging te verhalen op de veroorzaker of diens verzekeringsmaatschappij. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten van het honorarium van de belangenbehartiger en eventuele verschotten (kosten ter vaststelling van de schade).

 

 

Wij vinden het van belang om ook omtrent de kosten van (rechts-)bijstand bij letselschade heldere afspraken te maken. Daarom informeren wij u daarom graag over het volgende:

 

De  (rechts-)bijstand door Leth Letselschade  is mogelijk op basis van uurtarief danwel op basis van no cure no pay.

 

Honorariumafspraak op uurtarief

Bij de honorariumafspraak op basis van uurtarief brengen wij – ervan uitgaande dat aansprakelijkheid volledig wordt erkend – onze kosten in rekening bij de veroorzaker of diens verzekeringsmaatschappij. Hieronder vallen het honorarium en de verschotten (bijvoorbeeld het honorarium van een medisch adviseur, de kosten van aanvraag van medische informatie en eventueel deskundigenonderzoek).
Als de veroorzaker of diens verzekeringsmaatschappij weigerachtig zijn bepaalde kosten te voldoen, dan treden we met u in overleg. We zullen er voor waken dat er geen kosten worden gemaakt, zonder uw uitdrukkelijke toestemming in het geval de kosten voor uw eigen rekening (dreigen te) komen.

De verzekeraar betaalt de redelijke kosten van (rechts-)bijstand in het minnelijke traject (de buitengerechtelijke kosten).
Deze vergoeding is niet aan de orde als er bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure moet worden gestart (de aansprakelijkheid komt niet rond, er is blijvende discussie over de hoogte van de schadeposten).

Nog een voorbeeld waarin kosten voor  rekening van een client  kunnen komen is:

In een letselschadezaak is discussie over wat de oorzaak is van de klachten. Deze discussie wil – eveneens ter voorbeeld – nog wel eens ontstaan als bij een client sprake is van een behoorlijke medische voorgeschiedenis. Om de stelling te onderbouwen dat de beperkingen volledig het gevolg zijn van een client overkomen ongeval is een onafhankelijk onderzoek door een medisch deskundige noodzakelijk. De veroorzaker of diens verzekeringsmaatschappij  is weigerachtig de kosten daarvan te betalen. In een dergelijke zaak gaan wij met client in overleg over de wijze, waarop de kosten dan wel betaald kunnen worden.
Voorafgaand aan een dergelijk  traject hebben we mede op basis van het advies van onze eigen medisch adviseur al een goede risico-inschatting kunnen maken van de eventuele uitkomst van het deskundigenonderzoek. Deze inschatting wordt uiteraard uitgebreid met de client besproken.


Honorariumafspraak op basis van no cure no pay

Bij de honorariumafspraak op basis van no cure no pay worden de eventuele onzekerheden over ons honorarium volledig weggenomen. U betaalt enkel als er resultaat wordt behaald. Deze mogelijkheid wordt veelal gekozen door de client in wiens zaak bij voorbaat veel twijfel bestaat over erkenning van aansprakelijkheid door de veroorzaker of diens verzekeringsmaatschappij. Bij erkenning van aansprakelijkheid kunnen immers de redelijke kosten van rechtsbijstand bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Ook bij deze honorariumafspraak brengen wij de gewerkte uren in rekening bij de veroorzaker of diens verzekeringsmaatschappij. De vergoedingen die door de veroorzaker of diens verzekeringsmaatschappij  terzake honorarium worden betaald, strekken in mindering op het bedrag van het afgesproken honorarium (een percentage van de schadevergoeding, exclusief verschotten en BTW).

Wij kiezen er bewust voor deze no cure no pay honorariumafspraak aan te bieden. Er is namelijk een groep clienten,  die ieder risico wil uitsluiten en zich prettig voelt bij een dergelijke honorariumafspraak.

 

 

 

 

Uw bericht is verzonden.
Er is iets misgegaan. Het bericht is niet verzonden. Probeer het opnieuw.